Счетоводство


 • Обработка на текущите счетоводни документи;
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет (Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и приложения);
 • Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети в Търговски Регистър;
 • Изготвяне и подаване на дневници за покупки и продажби, както и декларация по ЗДДС и магнитни носители пред НАП;
 • Изготвяне на Интрастат декларации, VIES декларации, осчетоводяване на вътрешнообщностни придобивания и доставки, внос и износ;
 • Изготвяне на справки за собственици;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план на дълготрайните активи;
 • Осчетоводяване на банкови сметки – левови и валутни;
 • Изготвяне на документи за банков кредит, съдействие при избор на банка;
 • Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и данъци по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ;
 • Подготовка и регистрация на фирми по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмите;
 • Консултации и препоръки за оптимизиране на облагаемата печалба и облагаемия доход на юридическите и физическите лица;
 • Тримесечни статистически форми към НСИ ако фирмата е попаднала в статистическа извадка;
 • Регистрация в Комисия за защита на личните данни;
 • Други счетоводни услуги.